Giường gỗ tự nhiên

Giường gỗ hương đá GN56 -11%

Giường gỗ hương đá GN56

12.500.000 đ

14.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ mun GN46 -12%

Giường gỗ mun GN46

24.000.000 đ

27.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN39 -12%

Giường gỗ sồi GN39

4.000.000 đ

4.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương vân GN33 -11%

Giường gỗ hương vân GN33

12.500.000 đ

14.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ đinh hương GN09 -9%

Giường gỗ đinh hương GN09

11.000.000 đ

12.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN04 -11%

Giường gỗ xoan đào GN04

8.700.000 đ

9.700.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN76 -8%

Giường gỗ gõ đỏ GN76

26.000.000 đ

28.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ cẩm GN79 -9%

Giường gỗ cẩm GN79

27.500.000 đ

30.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ căm xe GN87 -10%

Giường gỗ căm xe GN87

14.500.000 đ

16.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ đinh hương GN15 -12%

Giường gỗ đinh hương GN15

11.500.000 đ

13.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ mun GN74 -11%

Giường gỗ mun GN74

25.000.000 đ

28.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN89 -14%

Giường gỗ sồi GN89

3.900.000 đ

4.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương đá GN61 -11%

Giường gỗ hương đá GN61

12.500.000 đ

14.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ cẩm GN80 -12%

Giường gỗ cẩm GN80

30.000.000 đ

34.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN07 -14%

Giường gỗ sồi GN07

3.900.000 đ

4.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN50 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN50

21.000.000 đ

23.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ mun GN75 -11%

Giường gỗ mun GN75

26.500.000 đ

29.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương đá GN62 -11%

Giường gỗ hương đá GN62

12.500.000 đ

14.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN27 -11%

Giường gỗ xoan đào GN27

8.500.000 đ

9.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ đinh hương GN30 -7%

Giường gỗ đinh hương GN30

13.500.000 đ

14.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN06 -14%

Giường gỗ xoan đào GN06

9.500.000 đ

11.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN63 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN63

20.500.000 đ

22.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ cẩm GN81 -9%

Giường gỗ cẩm GN81

33.000.000 đ

36.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN94 -10%

Giường gỗ sồi GN94

5.400.000 đ

6.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN34 -10%

Giường gỗ gõ đỏ GN34

18.500.000 đ

20.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN11 -10%

Giường gỗ xoan đào GN11

9.000.000 đ

10.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN41 -10%

Giường gỗ sồi GN41

7.700.000 đ

8.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN08 -14%

Giường gỗ sồi GN08

3.900.000 đ

4.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN73 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN73

31.000.000 đ

34.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN16 -14%

Giường gỗ xoan đào GN16

9.500.000 đ

11.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN51 -10%

Giường gỗ gõ đỏ GN51

18.500.000 đ

20.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN54 -13%

Giường gỗ xoan đào GN54

10.500.000 đ

12.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN92 -16%

Giường gỗ sồi GN92

5.300.000 đ

6.300.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN57 -8%

Giường gỗ gõ đỏ GN57

26.000.000 đ

28.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN91 -10%

Giường gỗ sồi GN91

5.400.000 đ

6.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN60 -14%

Giường gỗ xoan đào GN60

9.500.000 đ

11.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN40 -14%

Giường gỗ sồi GN40

4.000.000 đ

4.600.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN77 -10%

Giường gỗ gõ đỏ GN77

50.000.000 đ

55.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN95 -10%

Giường gỗ sồi GN95

5.500.000 đ

6.100.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN52 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN52

22.000.000 đ

24.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN67 -14%

Giường gỗ gõ đỏ GN67

22.000.000 đ

25.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN48 -10%

Giường gỗ gõ đỏ GN48

70.000.000 đ

77.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN02 -13%

Giường gỗ gõ đỏ GN02

70.000.000 đ

80.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ phủ GN66 -12%

Giường gỗ gõ đỏ phủ GN66

7.500.000 đ

8.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN78 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN78

42.000.000 đ

46.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN47 -13%

Giường gỗ gõ đỏ GN47

35.000.000 đ

40.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN49 -11%

Giường gỗ gõ đỏ GN49

33.000.000 đ

37.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN65 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN65

21.000.000 đ

23.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN68 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN68

22.500.000 đ

24.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN29 -9%

Giường gỗ gõ đỏ GN29

25.500.000 đ

28.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN71 -12%

Giường gỗ gõ đỏ GN71

75.000.000 đ

85.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN72 -12%

Giường gỗ gõ đỏ GN72

22.000.000 đ

25.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương đá GN55 -7%

Giường gỗ hương đá GN55

14.000.000 đ

15.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ đinh hương GN96 -10%

Giường gỗ đinh hương GN96

13.500.000 đ

15.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN17 -12%

Giường gỗ gõ đỏ GN17

77.000.000 đ

87.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ cẩm GN83 -10%

Giường gỗ cẩm GN83

200.000.000 đ

220.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương vân GN31 -8%

Giường gỗ hương vân GN31

11.500.000 đ

12.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN05 -9%

Giường gỗ xoan đào GN05

11.000.000 đ

12.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương đỏ GN21 -23%

Giường gỗ hương đỏ GN21

17.000.000 đ

22.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ hương vân GN32 -10%

Giường gỗ hương vân GN32

13.500.000 đ

15.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN28 -10%

Giường gỗ xoan đào GN28

9.300.000 đ

10.300.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ căm xe GN85 -10%

Giường gỗ căm xe GN85

18.000.000 đ

20.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN19 -12%

Giường gỗ gõ đỏ GN19

80.000.000 đ

90.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ xoan đào GN13 -10%

Giường gỗ xoan đào GN13

10.000.000 đ

11.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ mun GN43 -9%

Giường gỗ mun GN43

21.000.000 đ

23.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ căm xe GN86 -10%

Giường gỗ căm xe GN86

14.500.000 đ

16.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ gõ đỏ GN01 -10%

Giường gỗ gõ đỏ GN01

145.000.000 đ

160.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ cẩm GN82 -12%

Giường gỗ cẩm GN82

80.000.000 đ

90.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN90 -10%

Giường gỗ sồi GN90

5.400.000 đ

6.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ mun GN44 -11%

Giường gỗ mun GN44

260.000.000 đ

290.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ cẩm GN84 -10%

Giường gỗ cẩm GN84

300.000.000 đ

330.000.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ căm xe GN88 -9%

Giường gỗ căm xe GN88

17.000.000 đ

18.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ sồi GN93 -12%

Giường gỗ sồi GN93

7.500.000 đ

8.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ đinh hương GN97 -7%

Giường gỗ đinh hương GN97

14.500.000 đ

15.500.000 đ

Xem chi tiết

Giường gỗ tự nhiên có nhiều mẫu mã đẹp, độ bền cao được làm từ gỗ cẩm, gỗ mun, gỗ gõ đỏ, gỗ hương, gỗ căm xe, gỗ pơmu, gỗ xoan đào, gỗ sồi..... giúp cho không gian phòng ngủ trở nên Đẹp - Sang Trọng - Đẳng Cấp. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cơ sở sản xuất GIUONGTUDEP.VN đã cho ra thị trường những mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên, đẹp về kiểu dáng mẫu mã, bền về kết cấu, hợp lý về giá thành. Để tìm hiểu thêm thông tin về giường gỗ tự nhiên bạn hãy cùng GIUONGTUDEP.VN tìm hiểu bài viết sau nhé!

1. Tại sao bạn nên chọn giường gỗ tự nhiên?

Giường ngủ gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% không pha tạp
Giường ngủ gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% không pha tạp

Đã rất lâu gỗ tự nhiên được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất nội thất gia đình như: Giường ngủ, tủ quần áo, ghế salon, cầu thang, bàn ăn, đến tủ bếp, cửa.... thu hút sự ưa chuộng của đông đảo khách hàng. Bởi vì, sở hữu các đặc tính năng ưu việt như: Đường vân gỗ tự nhiên đẹp, sang trọng, chịu lực tốt, độ bền cao, tốt cho sức khỏe....

2. Giường gỗ tự nhiên là gì?

Giường gỗ tự nhiên được làm từ gỗ tự nhiên 100% với những chất liệu phổ biến như: Gỗ cẩm, gỗ mun, gỗ gõ đỏ, gỗ hương, gỗ căm xe, gỗ pơmu, gỗ xoan đào, gỗ sồi..... Chúng được khai thác hợp pháp từ rừng tự nhiên, sau đó qua sơ chế, xử lý và gia công để cho ra một chiếc giường đẹp, có độ bền tốt, với tính thẩm mỹ cao.

Bộ combo phòng ngủ gỗ tự nhiên gõ đỏ CB76
Bộ combo phòng ngủ gỗ tự nhiên gõ đỏ CB76

Chính vì vậy, chiếc giường gỗ tự nhiên trở nên không thể thiếu trong đồ gỗ nội thất của mỗi gia đình... Một chiếc giường gỗ tự nhiên đẹp sẽ giúp cho căn phòng của gia chủ trở nên sang trọng và ấm cúng. Thấu hiểu vấn đề đó và mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm giường gỗ tự nhiên ưng ý nhất, GIUONGTUDEP.VN đã cho ra đời rất nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau và thường xuyên cập nhật những thiết kế mới nhất trên thế giới.

3. Các loại gỗ thường được sử dụng làm giường gỗ tự nhiên hiện nay

Loại gỗ

Tính năng

Gỗ sồi

 

- Phù hợp với mọi lứa tuổi.

- Có độ cứng, chắc, nặng, không bị mối mọt sau khi qua sử lí.

- Có khả năng chịu lực xoắn và nén khá cao, dễ uốn cong bằng hơi nước.

- Rất phù hợp với chung cư, căn hộ cho giới trẻ.

Gỗ Tần bì (có tên khoa học là Fraxinus)

- Là loại gỗ mềm, dễ uống cong bằng hơi nước.

- Gỗ có độ bám đinh, ốc và keo dán gỗ rất tốt.

- Gỗ có thể nhuộn đổi màu và phủ bóng, để tạo ra sản phẩm vừa đẹp mắt và chắc chắn.

- Gỗ tân bì thuộc nhóm gỗ IV.

Gỗ xoan đào (có tên koa học là Prunus Arborea)

- Gỗ xoan đào có màu cánh gián đặc trưng.

- Có vân gỗ đẹp, chịu nhiệt, chịu nén, chịu nước và chịu lực tốt.

- Chống được mối mọt, luôn bền đẹp với thời gian.

- Gỗ xoan đào thuộc nhóm gỗ IV.

Gỗ căm xe (có tên khoa học là Xylia xylocarpa)

- Gỗ căm xe có màu vàng đỏ thẫm.

- Vân gỗ mịn, nhỏ và thẳng có loại có vân núi, vân sọc xen kẽ.

- Có độ bền cao, chống nước, chống mối mọt tuyệt đối.

- Gỗ căm xe nặng, cứng chắc, cách âm và cách nhiệt tốt.

- Gỗ căm xe thuộc nhóm gỗ II.

Gỗ lim

- Gỗ lim có màu nâu thẫm.

- Vân gỗ xoắn đẹp, không bị cong vênh, mối mọt và nứt nẻ với thời gian.

- Gỗ lim cứng chắc, nặng, khả năng chịu lực nén tốt nên có độ bền cao.

- Gỗ lim thuộc nhóm gỗ II.

Gỗ gõ đỏ hay còn gọi Ca te và Hổ bì (tên khoa học là Afzelia xylocarpa)

- Gỗ gõ đỏ màu đậm, có màu sắc chuyển từ đỏ sang nâu.

- Đường vân gỗ đẹp - độc - lạ, nhìn màu sắc nổi bật và rõ nét.

- Gỗ cứng chắc, có độ bền cao, chống tác động từ môi trường tốt, không cong vênh và mối mọt, thớ gỗ mượt, mịn, có độ bắt vít cao.

- Gỗ gõ đỏ thuộc nhóm gỗ I.

Gỗ hương đá (tên khoa học là Pterocarpus Macrocarpus)

- Gỗ hương đá có màu sắc đỏ nhạt, để nâu có màu đỏ đậm.

- Đường vân gỗ vô cùng độc đáo, thiên biến vạn hóa, sắc nét, có tính thẩm mỹ cao.

- Gỗ cứng chắc, không cong vênh và mối mọt, thớ gỗ mượt, mịn, rất bền theo thời gian.

- Gỗ hương đá thuộc nhóm gỗ I.

Gỗ hương vân (tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus)

- Gỗ hương vân có màu vàng nghệ, phần gỗ già có màu đỏ nhạt.

- Vân gỗ nhiều nhưng không dày, sắc nét như hương việt.

- Gỗ chắc bền, thớ gỗ tương đối mịn, không bị mối mọt.

- Gỗ hương vân thuộc nhóm I.

Gỗ đinh hương (tên khoa học là Markhamia stipulata Seem)

- Gỗ đinh hương có màu sắc trầm đỏ nhạt.

- Gỗ bền chắc, chịu được nước, chống được mối mọt, chịu lực tốt.

- Ít cong vênh, rất bền màu trong quá trình sử dụng.

- Gỗ đinh hương thuộc nhóm gỗ II.

Gỗ mun (tên khoa học là Diospyros mun)

- Gỗ mun có màu đen tuyền hoặc màu đen sọc trắng, dùng càng lâu càng bóng.

- Vân gỗ đều và đẹp, chất gỗ dẻo, chất lượng tốt độ bền cơ học cao.

- Gỗ có đặc tính rất nặng, chắc, thớ mịn và đanh cứng, chống mối mọt, là loại gỗ quý.

- Gỗ mun thuộc nhóm gỗ I.

Gỗ cẩm

- Gỗ cẩm có nhiều loại như: cẩm lai, cẩm thị, cẩm chỉ và cẩm sừng... nên màu sắc cũng khác nhau.

- Vân gỗ cẩm rất đẹp được xếp vào hàng đầu về độ sắc nét và độc đáo, tom gỗ nhỏ, thớ gỗ rất mịn.

- Chất gỗ cứng, chắc, bền, chống mối mọt, là một trong loại gỗ quý hiếm.

- Gỗ cẩm thuộc nhóm gỗ I.

 

Gỗ sưa (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis prain)

- Gỗ sưa cho 2 loại là sưa đỏ và sưa trắng.

- Vân gỗ đẹp, thớ mịn, nhỏ, là loại gỗ có giá trị cao và cực kì quý hiếm.

- Gỗ sưa còn có giá trị trong phong thủy và các vật tâm linh.

- Gỗ sưa thuộc nhóm gỗ I.

4. Những lý do bạn nên chọn mua giường gỗ tự nhiên

Giường gỗ tự nhiên gõ đỏ GN01 luôn bền đẹp theo thời gian
Giường gỗ tự nhiên gõ đỏ GN01 luôn bền đẹp theo thời gian

4.1. Lợi ích của giường gỗ tự nhiên

Có tuổi thọ cao

 • Giường gỗ tự nhiên chắc chắn, có độ bền cao, chịu lực tốt, dẻo dai và có khả năng thích nghi với mọi thời tiết môi trường.

Chống nước tốt

 • Nước là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ẩm mốc của gỗ làm kém đi tuổi thọ của gỗ, khả năng chống nước của giường gỗ tự nhiên rất tốt làm tăng thêm tuổi thọ của giường.

Tính thẩm mỹ cao

 • Kết cấu khác nhau tao nên kiểu dáng đa dạng và phong phú, mỗi một loại gỗ cho ra những đường vân khác nhau tạo nên họa tiết độc đáo, lạ mắt và đẹp.

Tốt cho sức khỏe

 • Với vẻ đẹp thiên nhiên, mùi hương đặc trưng của từng loại gỗ sẽ tác động tới thị giác và khứu giác tạo cho bạn thư thái, thoải mái, nó cũng giúp cho bạn một giấc ngủ ngon hơn.

4.2. So sánh các loại giường ngủ hiện nay

Những chất liệu làm giường ngủ trên thị trường hiện nay gồm có 3 chất liệu phổ biến là: Giường gỗ tự nhiên, giường gỗ công nghiệp, giường sắt kim loại.

Tiêu chí đánh giá

Giường gỗ tự nhiên

Giường gỗ công nghiệp

Giường sắt kim loại

* Chất lượng, độ bền

- Chất lượng tốt, khả năng chịu lực cao.

- Độ bền cao, chắc chắn theo gian.

- Chất lượng trung bình, khả năng chịu lực thấp.

- Độ bền thấp, tính ổn định không cao.

- chất lượng trung bình.

- Độ bền trung bình.

* Mẫu mã, kiểu dáng

- Mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú

- Kiểu dáng đẹp phù hợp với nhiều độ tuổi, từ phong cách hiện đại đến phong cách cổ điển.

- Mẫu mã đơn giản, màu sắc trung bình.

- Kiểu dáng chỉ phù hợp với giới trẻ.

- Mẫu mã ít.

- Kiểu dáng ít phù hợp với khách hàng.

* Tính chống ẩm

- Có tính chống nước và độ ẩm cao.

- Chống nước và chống ẩm rất kém.

- chống nước và chống ẩm trung bình.

* Tính thẫm mỹ

- Vì là đường vân tự nhiên, đẹp nên có tính thẩm mỹ cao.

- Tạo ra những họa tiết đẹp, sắc nét.

- Vì là đường vân dán nên tính thẩm mỹ không cao.

- Ít tạo ra họa tiết đẹp và sắc xảo

- Không có đường vân nên tính thẩm mỹ không có.

- Không tạo ra họa tiết đẹp.

* Tính phong thủy

- có tính phong thủy

- Tốt cho giấc ngủ, sức khỏe

- Không có tính phong thủy

- Không có tính phong thủy

- không tốt cho sức khỏe

* Tính cộng đồng

- Nhiều người dùng

- Người dùng trung bình

- Ít người dùng

Chính vì những ưu điểm vượt trội trên nên giường gỗ tự nhiên sẽ là lựa chọn ưu tiên số 1 cho nhu cầu giường ngủ trong căn phòng của bạn.

5. Top 20 mẫu giường gỗ tự nhiên bán chạy nhất hiện nay

5.1. Mẫu Giường gỗ sồi

5.1.1. Giường gỗ sồi GN07

Giường gỗ sồi GN07 trắng kem dạt nan
Giường gỗ sồi GN07 trắng kem dạt nan

- Đây là giường gỗ tự nhiên sồi mã số GN07, có màu trắng kem và màu nâu đậm, màu trắng kem là màu tự nhiên của gỗ sồi rất được các bạn trẻ yêu thích.

- Giường ngủ được làm 100% gỗ tự nhiên, chống mối mọt, chống nước, giá cả hợp lý, phù hợp với mọi gia đình.

- Mẫu giường sồi Nga này là loại giường ngủ hiện đại giá rẻ.

- Giường có kiểu dáng tinh tế, đơn giản, thoáng mát, dễ vệ sinh

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m2 x 2m

4.000.000vnđ

3.400.000vnđ

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m4 x 2m

4.200.000vnđ

3.600.000vnđ

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m6 x 2m

4.300.000vnđ

3.700.000vnđ

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m8 x 2m

4.600.000vnđ

4.000.000vnđ

5.1.2. Giường gỗ sồi GN41

Giường gỗ sồi TA41 hộp kéo dạt phản
Giường gỗ sồi TA41 hộp kéo dạt phản

- Đây là giường gỗ tự nhiên sồi mã số GN41, có màu trắng kem, vạt giường được sử dụng là vạt phản tạo nên chắc chắn và sang trọng của chiếc giường.

- Giường ngủ được làm 100% gỗ sồi, đã qua xử lý chống mối mọt, chống nước nên khả năng chịu lực tốt.

- Giường gỗ sồi có 2 hộp kéo thuận tiện để cất chăn ga, gối đệm, là mẫu giường ngủ đẹp nhất gỗ sồi được khách hàng ưa thích hiện nay.

- Họa tiết hoa văn rất sắc xảo, vân gỗ đẹp là chiếc giường được yêu thích nhất trong các mẫu giường sồi trên thị trường.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN41

Gỗ sồi

Trắng kem

1m6 x 2m

9.000.000vnđ

8.000.000vnđ

GN41

Gỗ sồi

Trắng kem

1m8 x 2m

9.500.000vnđ

8.500.000vnđ

5.2. Mẫu giường gỗ xoan đào

5.2.1. Giường gỗ xoan đào GN16

Giường gỗ xoan đào TA16 kiểu nhật dạt phản
Giường gỗ xoan đào TA16 kiểu nhật dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xoan đào mã số GN16, màu sắc đặc trưng là màu nâu cánh gián, chiều cao của giường thấp.

- Giường ngủ được làm 100% gỗ xoan đào, chống mối mọt, chống nước tốt.

- Rất phù hợp cho người già và nhà có trẻ nhỏ.

- Giường gỗ được thiết kế đơn giản mang đến cho quý khách một sự tinh tế trong phòng ngủ.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN16

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m6 x 2m

11.000.000vnđ

9.500.000vnđ

GN16

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m8 x 2m

11.500.000vnđ

10.000.000vnđ

5.2.2. Giường gỗ xoan đào GN06

Giường gỗ xoan đào GN06 hộp kéo dạt phản
Giường gỗ xoan đào GN06 hộp kéo dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xoan đào mã số GN06, màu nâu cánh gián, vân gỗ đẹp, sắc nét.

- Giường gỗ được làm 100% gỗ xoan đào tự nhiên, kiểu dáng sang trọng, họa tiết bắt mắt.

- Thiết kế giường chắc chắn, có 2 hộp kéo thuận tiện cho đựng vật dụng, tạo điều kiện tiết kiệm không gian phòng ngủ.

- Giường gỗ xoan đào đã qua xử lý, chống mối mọt, chống nước, độ bền cao.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN06

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m6 x 2m

11.000.000vnđ

9.500.000vnđ

GN06

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m8 x 2m

11.500.000vnđ

10.000.000vnđ

5.2.3. Giường gỗ xoan đào GN60

Giường gỗ xoan đào GN60 hoa lá tây dạt phản
Giường gỗ xoan đào GN60 hoa lá tây dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xoan đào mã số GN60, mang phong cách hiện đại lẫn tân cổ điển.

- Chất liệu giường gỗ được làm 100% gỗ xoan đào tự nhiên, màu sắc tươi đẹp, vân gỗ đồi núi rõ nét.

- Giường ngủ được thiết kế tỉ mỉ, chi tiết từng đường nét, được tạo bởi từ người thợ tâm huyết đã tạo ra một chiếc giường ngủ đẹp và thẩm mỹ cao.

- Kiểu dáng sang trọng, ấm cúng, chắc chắn, được nhiều người ưa chuộng.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN60

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m6 x 2m

11.000.000vnđ

9.500.000vnđ

GN60

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m8 x 2m

11.500.000vnđ

10.000.000vnđ

5.3. Mẫu giường gỗ đinh hương

Giường gỗ đinh hương GN97

Giường gỗ đinh hương GN97 hộp kéo dạt phản kiểu cuốn trơn
Giường gỗ đinh hương GN97 hộp kéo dạt phản kiểu cuốn trơn

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên đinh hương mã số GN97, đơn giản, tinh tế mang phong cách giường ngủ hiện đại.

- Chất liệu giường gỗ được làm 100% từ gỗ đinh hương tự nhiên, vân gỗ đẹp, màu sắc sáng, là loại gỗ cao cấp

- Giường ngủ được thiết kế lượn cong trơn, mang tới cho khách hàng một trải nhiệm tuyệt vời cho những ai thích đơn giản nhưng lại sang trọng, đẳng cấp.

- Khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, chống sự biến dạng theo thời gian.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN97

Gỗ đinh hương

Đỏ vàng nhạt

1m6 x 2m

14.500.000vnđ

13.500.000vnđ

GN97

Gỗ đinh hương

Đỏ vàng nhạt

1m8 x 2m

15.000.000vnđ

14.000.000vnđ

5.4. Mẫu giường gỗ hương đá

Giường gỗ hương đá GN55

Giường ngủ gỗ hương đá GN55 nữ hoàng dạt phản
Giường ngủ gỗ hương đá GN55 nữ hoàng dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên hương đá mã số GN55, với màu sắc nâu hồng, vân gỗ dày, mịn, sắc nét.

- Chất liệu giường gỗ được làm bằng gỗ hương đá tự nhiên 100%, gỗ nặng và cứng, có độ bền cao.

- Giường ngủ được thiết kế hài hòa giữa hiện đại lẫn cổ điển, đầu giường được uốn cong tạo điểm nhấn sang trọng, quý phái. Với vân gỗ đẹp, dày, rõ nét, có sức hấp dẫn tuyệt đối với gia chủ sở hữu chúng.

- Chống nước, chống mối mọt tuyệt đối, chịu lực tốt, không biến đổi theo thời tiết

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN55

Gỗ hương đá

Nâu hồng

1m6 x 2m

15.000.000vnđ

14.000.000vnđ

GN55

Gỗ hương đá

Nâu hồng

1m8 x 2m

17.000.000vnđ

15.000.000vnđ

5.5. Mẫu giường gỗ hương vân

Giường gỗ hương vân GN31

Giường gỗ hương vân GN31 hình quạt dạt phản
Giường gỗ hương vân GN31 hình quạt dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên hương vân mã số GN31. có màu sắc vàng nâu nhạt, vân gỗ dày, rõ nét, bắt mắt.

- Chất liệu giường ngủ được làm 100% gỗ hương vân tự nhiên, chất gỗ chắc, thớ gỗ láng mịn, đạt đến độ thẩm mỹ và chất lượng tuyệt đối.

- Giường gỗ được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết, với họa tiết hoa văn sắc xảo, vân gỗ đẹp bắt mắt tạo cho chiếc giường mát mẻ khi nằm, hòa quyện với thiên nhiên.

- Gỗ hương vân là loại gỗ tốt thuộc nhóm I nên khách hàng yên tâm tuyệt đối khi sử dụng chiếc giường này.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN31

Gỗ hương vân

Vàng nâu nhạt

1m6 x 2m

12.500.000vnđ

11.500.000vnđ

GN31

Gỗ hương vân

Vàng nâu nhạt

1m8 x 2m

13.000.000vnđ

12.000.000vnđ

5.6. Mẫu giường gỗ căm xe

Giường gỗ căm xe GN85

Giường gỗ căm xe GN85 hoa lá tây dạt phản
Giường gỗ căm xe GN85 hoa lá tây dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên căm xe mã số GN85, có màu sắc đỏ thẫm, vân có đường nét nhỏ và thẳng.

- Chất liệu giường ngủ được làm 100% gỗ căm xe tự nhiên, chất gỗ cứng chắc, thớ gỗ mịn, chịu lực tốt.

- Giường gỗ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với họa tiết hoa lá tây và hình quả trám, đầu giường uốn lượn, mục đích cuối cùng là tạo ra một mẫu giường gỗ đẹp, mang đến một giấc ngủ êm ái cho chủ nhân.

- Chống nước và mối mọt tuyệt đối, dẻo dai, có khả năng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết.

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN82

Gỗ căm xe

Đỏ thẫm

1m6 x 2m

20.000.000vnđ

18.000.000vnđ

GN82

Gỗ căm xe

Đỏ thẫm

1m8 x 2m

21.000.000vnđ

19.000.000vnđ

5.7. Mẫu giường gỗ gõ đỏ

Giường gỗ gõ đỏ là giường gỗ cao cấp, giường có rất nhiều ưu điểm vượt trội mà giường gỗ tự nhiên khác không có, giường gỗ gõ đỏ có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao. Nó được rất nhiều các đại gia và gia đình có điều kiện kinh tế săn đón, vì sở hữu chúng thể hiện sự Sang trọng - Đẳng cấp - Cá tính của gia chủ.

Gỗ gõ đỏ là loại có thể chịu nắng mưa rất tốt và không hề bị cong vênh mối mọt. Bên cạnh đó, gỗ gõ đỏ khá nặng, cứng, bền, thớ gỗ mịn, chống chịu nước tốt, có khả năng thích ghi với môi trường thời tiết tuyệt vời, dễ gia công dùng để đóng đồ trang trí nội thất, với vân gỗ đẹp đem lại giá trị thẩm mỹ cao. Giường ngủ không đơn thuần chỉ là nơi để nâng niu giấc ngủ, mà chúng còn là món nội thất tạo điểm nhấn cho không gian phòng ngủ.

Những mẫu giường gỗ gõ đỏ khách hàng ưa chuộng hiện nay:

5.7.1. Giường gỗ gõ đỏ GN34

Giường gỗ gõ đỏ GN34 xà cong dạt phản
Giường gỗ gõ đỏ GN34 xà cong dạt phản

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN34

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

19.500.000vnđ

17.500.000vnđ

GN34

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

20.500.000vnđ

18.500.000vnđ

5.7.2. Giường gỗ gõ đỏ GN51

Giường gỗ gõ đỏ GN51 xà cong dạt phản
Giường gỗ gõ đỏ GN51 xà cong dạt phản

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN51

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

20.500.000vnđ

18.500.000vnđ

GN51

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

21.500.000vnđ

19.500.000vnđ

5.7.3. Giường gỗ gõ đỏ GN50

Giường gỗ gõ đỏ GN50 dạt phẳng kiểu vai bò
Giường gỗ gõ đỏ GN50 dạt phẳng kiểu vai bò

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN50

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

23.000.000vnđ

20.500.000vnđ

GN50

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

24.500.000vnđ

22.000.000vnđ

5.7.4. Giường gỗ gõ đỏ GN52

Giường gỗ gõ đỏ GN52 dạt phẳng kiểu cuốn trơn
Giường gỗ gõ đỏ GN52 dạt phẳng kiểu cuốn trơn

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN52

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

24.000.000vnđ

21.500.000vnđ

GN52

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

25.500.000vnđ

23.000.000vnđ

5.7.5. Giường gỗ gõ đỏ GN57

Giường gỗ gõ đỏ GN57 chân tiện dạt phẳng
Giường gỗ gõ đỏ GN57 chân tiện dạt phẳng

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN57

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

28.500.000vnđ

27.000.000vnđ

GN57

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

30.000.000vnđ

28.500.000vnđ

5.7.6. Giường gỗ gõ đỏ GN76

Giường gỗ gõ đỏ GN76 hộp kéo dạt phẳng chữ X xà đục
Giường gỗ gõ đỏ GN76 hộp kéo dạt phẳng chữ X xà đục

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN76

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

27.500.000vnđ

25.000.000vnđ

GN76

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

28.500.000vnđ

26.500.000vnđ

5.7.7. Giường gỗ gõ đỏ GN73

Giường gỗ gõ đỏ GN73 dạt phẳng kiểu hoa hồng
Giường gỗ gõ đỏ GN73 dạt phẳng kiểu hoa hồng

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN73

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

34.000.000vnđ

31.000.000vnđ

GN73

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

35.500.000vnđ

32.500.000vnđ

5.7.8. Giường gỗ gõ đỏ GN77

Giường gỗ gõ đỏ GN77 dạt phẳng kiểu đục hoa lá tây
Giường gỗ gõ đỏ GN77 dạt phẳng kiểu đục hoa lá tây

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN77

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

56.000.000vnđ

52.000.000vnđ

GN77

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

59.000.000vnđ

55.000.000vnđ

5.7.9. Giường gỗ gõ đỏ GN48

Giường gỗ gõ đỏ GN48 hoàng gia dạt phản
Giường gỗ gõ đỏ GN48 hoàng gia dạt phản

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN48

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

80.000.000vnđ

70.000.000vnđ

GN48

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

85.000.000vnđ

75.000.000vnđ

5.8. Mẫu giường gỗ mun

Giường gỗ mun GN75

Giường gỗ mun GN75 dạt phẳng chữ X xà đục
Giường gỗ mun GN75 dạt phẳng chữ X xà đục

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên chữ X xà cong gỗ mun mã số GN75, màu sắc nâu đen, vân gỗ to, dày đẹp.

- Chất liệu giường gỗ được làm 100% gỗ mun tự nhiên, chất gỗ chắc, thớ gỗ láng mịn, đạt đến độ thẩm mỹ và chất lượng tuyệt đối.

- Giường ngủ được thiết kế mang phong cách hiện đại lẫn cổ điển, với họa tiết hoa văn sắc xảo công phu tạo nên phong cách đẳng cấp cho gia chủ sở hữu chúng.

- Giường gỗ mun là loại gỗ quý có tính phong thủy, tạo cho bạn thư thái, thoải mái, nó giúp cho bạn một giấc ngủ ngon hơn.

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN75

Gỗ mun

Nâu đen

1m6 x 2m

26.000.000vnđ

24.500.000vnđ

GN75

Gỗ mun

Nâu đen

1m8 x 2m

28.000.000vnđ

26.500.000vnđ

5.9. Mẫu giường gỗ cẩm

Giường gỗ cẩm GN80

Giường gỗ cẩm GN80 xà đục màu mận tím dạt phản
Giường gỗ cẩm GN80 xà đục màu mận tím dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xà đục gỗ cẩm mã số GN80, màu sắc đỏ thẫm tươi, Vân gỗ cẩm rất đẹp được xếp vào hàng đầu về độ sắc nét và độc đáo.

- Giường gỗ được làm 100% gỗ cẩm Nam Phi, chất gỗ cứng, chắc, bền, chống mối mọt, là một trong loại gỗ quý hiếm.

- Giường ngủ được thiết kế rất độc đáo, phần đầu giường đục tạo điểm nhấn cho chiếc giường trở nên sự sang trọng, ấn tượng và ấm cúng cho căn phòng của gia chủ.

- Giường gỗ cẩm là giường cao cấp là giường dành cho những gia chủ có kinh tế khá giả, vì nó thể hiện cho người giàu có và thành đạt.

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc

Giá bán

GN79

Gỗ cẩm

Nâu đỏ thẫm

1m6 x 2m

34.000.000vnđ

31.000.000vnđ

GN79

Gỗ cẩm

Nâu đỏ thẫm

1m8 x 2m

36.000.000vnđ

33.000.000vnđ

6. Những lưu ý khi mua giường gỗ tự nhiên

Giường hộp kéo nữ hoàng dạt phản GN96 được làm bằng gỗ đinh hương tự nhiên
Giường hộp kéo nữ hoàng dạt phản GN96 được làm bằng gỗ đinh hương tự nhiên

Vì giường ngủ là một phần rất quan trọng trong một căn phòng, nó cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái, tạo cho chúng ta một giấc ngủ ngon để tái tạo sinh lực sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nên khi chọn mua Giường ngủ gỗ tự nhiên, khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau:

6.1. Chọn thước giường ngủ phù hợp với căn phòng của bạn

- Kích thước giường ngủ cần phù hợp với diện tích không gian căn phòng của bạn để bố cục được cân xứng, cũng như số lượng người ngủ trong một căn phòng, từ đó bạn mới chọn kích thước giường phù hợp cho mình.

- Kích thước giường thông dụng hiện nay là:

Giường đơn (giường nhỏ): 1m x 2m; 1m2 x 2m; 1m4 x 2m.

Giường đôi (giường lớn): 1m6 x 2m; 1m8 x 2m; 2m x 2m2.

6.2. Kiểm tra kết cấu của giường gỗ tự nhiên

- Bạn cần kiểm tra kết cấu giường phải đảm bảo được sự chắc chắn và an toàn cho bạn và gia đình trong quá trình sử dụng.

- Những vấn đề cần kiểm tra giường ngủ gỗ: Chất liệu gỗ, khung giường, đầu giường, đuôi giường, vai giường, thang giường, dạt giường. Các ốc vít và góc cạnh của giường phải đảm bảo còn mới, không bị gỉ sét, cũ kĩ, mộng phải ăn khít và liền mạch.

6.3. Chế độ giao nhận lắp đặt và bảo hành giường gỗ tự nhiên

- ​Bạn nên hỏi kỹ về chế độ giao nhận lắp đặt giường ra sao, có tính phí hay không tính phí.

- Chế độ bảo hành giường gỗ như thế nào, có được đổi trả sản phẩm khi bị lỗi hay không? Thời gian bảo hành bao năm, bảo hành ở đâu.

6.4. Kiểm tra màu sắc có hài hòa không

- Khi chọn giường ngủ gỗ tự nhiên màu sắc rất quan trọng nên bạn phải kiểm tra màu sơn có phù hợp với màu gỗ không, màu sắc có hợp hài hòa với không gian căn phòng không.

- Màu sắc còn thể hiện cá tính của chủ nhân, khi bạn chọn được màu sắc yêu thích của mình thì tinh thần trong bạn vui vẻ, sảng khoái và khi ngủ cũng cho bạn một giấc ngủ ngon.

6.5. Giá giường gỗ tự nhiên

- Bạn nên kiểm tra giá cả của giường ngủ khi mua có đúng chất liệu gỗ như cam kết không, giá cả phải đi đôi với chất lượng.

- Bạn có thể tham khảo giá cả của các cơ sở uy tín, để ra quyết định trước khi mua giường.

6.6. Địa chỉ uy tín cung cấp giường gỗ tự nhiên

- Bạn nên chọn mua tại những cơ sở lớn, có uy tín, địa chỉ đáng tin cậy, để đảm bảo đúng chất gỗ của sản phẩm, không bị pha tạp.

- Nếu bạn mua hàng online, cần kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, kiểm tra sản phẩm có bị hư hỏng, đúng nhãn mác, kiểu dáng không.

- Chế độ chính sách bảo hành bảo chì phải rõ ràng.

7. Cách sử dụng và bảo quản giường gỗ tự nhiên

Giường gỗ tự nhiên xoan đào GN13 luôn bền đẹp theo thời gian khi sử dụng và bảo quản đúng cách
Giường gỗ tự nhiên xoan đào GN13 luôn bền đẹp theo thời gian khi sử dụng và bảo quản đúng cách

Để giường ngủ gỗ tự nhiên của bạn luôn mới, bền, đẹp theo thời gian, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Trọng lực tác động lên giường: Mỗi kiểu dáng giường, chất loại gỗ chúng đều có kết cấu và chịu lực khác nhau. Nên khi mua giường ngủ bạn cần nắm rõ khả năng chịu trọng tải của từng chiếc giường. Không được để nhiều trẻ em nhún nhảy trên giường dẫn đến quá tải, giường ngủ sẽ bị biến dạng, nhanh hư hỏng.
 • Kê giường ngủ đúng hướng: Tránh kê giường ngủ vào hướng sát cửa sổ vì ánh nắng có thể chiếu trực tiếp vào căn phòng bạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Nên kê giường ngủ trùng hướng với hướng nhà. Không nên kê giường ngủ đối diện với gương soi vì nếu đặt đối diện sẽ gây cảm giác sợ hãi, bất an lúc nửa đêm... gây ảnh hưởng đến sức khỏe bạn
 • Tránh nước: Trong quá trình sử dụng, để có thể giữ nguyên giá trị thẩm mỹ cũng như tuổi thọ của sản phẩm thì bạn nên tránh để ướt giường. Vì độ ẩm cao sẽ khiến bề mặt gỗ ngấm nước, bị ẩm và bị mốc, mối mọt. Nên kê giường gỗ ở chỗ khô rao và sử dụng các tấm kê cách nước dưới chân giường, cách với lớp sàn.
 • Vệ sinh giường ngủ đúng cách: Chúng ta phải thường xuyên vệ sinh giường gỗ tự nhiên khoảng 1- 2 lần/tuần, dùng dung dịch vệ sinh dành riêng cho gỗ và sau đó dùng vải khô lau lại, tránh để lại ẩm ướt trên bề mặt giường.

8. Mua giường gỗ tự nhiên ở đâu uy tín?

Giường gỗ GN81 được làm 100% từ gỗ cẩm tự nhiên
Giường gỗ GN81 được làm 100% từ gỗ cẩm tự nhiên

 

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị và đại lý bán giường ngủ gỗ tự nhiên, không phải nơi nào cũng uy tín bán đúng như những gì mà họ cam kết. Nên bạn phải tìm hiểu kĩ trước khi quyết định, để tránh bị mua phải sản phẩm kém, sản phẩm không đúng chất lượng.

 

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi của mình bạn nên mua ở những nơi đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Cơ sở hoạt động lâu năm, nhiều người biết đến, có tên tuổi trên thị trường.
 • Có bảng hiệu thông tin, địa chỉ rõ ràng, có chỗ trưng bầy sản phẩm cho khách hàng coi.
 • Cung cấp đa dạng nhiều mẫu mã giường, nhiều chủng loại giường cho khách hàng lựa chọn.
 • Giường được làm từ chất liệu 100% giường gỗ tự nhiên.
 • Cam kết chất lượng sản phẩm, áp dụng chế độ bảo hành cho khách hàng.
 • Giá thành hợp lý - Giá thành đi đôi với chất lượng.
 • Giao hàng tận nơi, miễn phí nội thành trong TP.HCM.
 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

9. Tại sao Giuongtudep.vn - Địa chỉ cung cấp - Giường gỗ tư nhiên uy tín chất lượng.

Công ty CP Đầu tư Nội thất giuongtudep là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Thiết kế nội thất, thi công lắp đặt, hoàn thiện nội thất. Với 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào đã cung cấp hàng nghìn giường ngủ cho hàng nghìn khách hàng, hàng trăm đại lý trong cả nước.

Khi mua giường ngủ gỗ tự nhiên tại Công ty CP Đầu tư Nội thất giuongtudep quý khách hàng hoàn toàn yên tâm và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như:

 • Cam kết 100% giường gỗ tự nhiên chuẩn chất liệu gỗ, không pha tạp.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và sản xuất các sản phẩm nội thất gỗ tự nhiên.
 • Được sản xuất từ làng nghề tâm huyết, đội ngũ công nhân tay nghề cao với chất lượng đặt nên hàng đầu.
 • Nhiều mẫu mã đẹp, chất liệu gỗ đa dạng, đặt hàng theo yêu cầu.
 • Giá cả hợp lý, hậu mãi tốt, bảo hành lên tới 5 năm.
 • Mua giường với giá tận gốc không qua trung gian.
 • Giảm thêm 5% khi khách hàng mua combo phòng ngủ gỗ tự nhiên.
 • Được tặng gối cao su thiên nhiên và được mua nệm với giá xuất xưởng

Ngoài giường gỗ tự nhiên, GIUONGTUDEP.VN còn cung cấp nhiều sản phẩm gỗ tự nhiên với chất liệu gỗ khác bao gồm tủ quần áo gỗ tự nhiên, combo phòng ngủ bàn trang điểm, kệ tivi, bàn ăn, tủ rượu, tủ kệ thờ tất cả đều bền bỉ, sang trọng giúp quý khách dễ dàng hơn trong việc lựa chọn.

Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ hiểu hơn về sản phẩm giường gỗ tự nhiên - Để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết xin liên hệ ngay với GIUONGTUDEP.VN hoặc tới cơ sở gần nhất.

 • Cơ sở 1: 414 Lê văn Khương, phường Thới An, Quận 12
 • Cơ sở 2: 520-524 Lê văn Khương, phường Thới An, Quận 12
 • Cơ sở 3: 141 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, Huyện Hóc môn.
 • Hotline: 0918 839 299 - 0964 478 399.

Xem thêm

Tìm sản phẩm theo nhu cầu